Fairtrade a HREDD

Náležitá starostlivosť a kontrola dodržiavania ľudských práv a prístupu k životnému prostrediu.

HREDD (Human Rights and Environmental Due Diligence) je všeobecne chápané ako proces, ktorým spoločnosti môžu zaisťovať svoju zodpovednosť k životnému prostrediu a ľudským právam, a to prostredníctvom analýzy rizík, prijatia preventívnych opatrení, priebežného hodnotenia a nápravy spôsobených škôd. HREDD v sebe nezahŕňa iba zodpovednosť spoločností za vplyv na životné prostredie, ale viac sa venuje aj porušovaniu ľudských práv v dodávateľských reťazcoch.

Princípy HREDD zohľadňujú aj štandardy Fairtrade. Téma sociálnej zodpovednosti obchodných spoločností a organizácií je pre činnosť a vplyvy Fairtrade kľúčová. Štandardy Fairtrade (vrátane štandardov pre drobné pestovateľské organizácie, SPOs) sú navrhnuté tak, aby prehlbovali a zohľadňovali HREDD.

Fairtrade spolupracuje predovšetkým s poľnohospodárskymi dodávateľskými reťazcami a textilným priemyslom. Medzi hlavné oblasti ľudských práv, na ktoré sa naše úsilie zameriava, patria:

  • minimálna mzda a dôstojný životný príjem;
  • detská práca, nútená práca a genderovo podmienené násilie;
  • diskriminácia na základe pohlavia, etnického pôvodu alebo z iných dôvodov;
  • sloboda združovania a sloboda zakladať odborové organizácie;
  • dôstojné pracovné podmienky;
  • environmentálne práva.

V roku 2020 bol radou Fairtrade International schválený Záväzok Fairtrade pre oblasť ľudských práv a bol stanovený proces na posilňovanie HREDD. V septembri 2020 Fairtrade International tento svoj záväzok zverejnila spolu s Výzvou na vytváranie záväzných nariadení v oblasti HREDD, ktoré budú zohľadňovať a rešpektovať aj hlasy, znalosti a skúsenosti drobných pestovateľov či pracovníkov v krajinách Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky.

Legislatíva je nutná – samotné dobrovoľné iniciatívy, ako sú napr. súkromné certifikácie, nestačia na vyriešenie porušovania ľudských práv v globálnych dodávateľských reťazcoch. Ale ambiciózne certifikácie, ako je Fairtrade, môžu ponúknuť neoceniteľnú podporu pre implementáciu HREDD v spoločnostiach, u pracovníkov a pestovateľov.

  • Fairtrade vylepšuje svoj vlastný proces HREDD na základe svojho záväzku v oblasti ľudských práv z júna 2020.
  • Fairtrade vyzýva na povinnú náležitú starostlivosť a kontrolu dodržiavania ľudských práv a prístupu k životnému prostrediu (HREDD).
  • Fairtrade podporuje pestovateľov, pracovníkov a partnerov v činnostiach vedúcich k HREDD.
Koffi Estelle nosí vodu zo studne financovanej fairtradovým družstvom ECAMOM na Pobreží Slonoviny.

Ďalšie užitočné skratky týkajúce sa spoločenskej zodpovednosti:

CSDDD – Corporate Sustainability Due Diligence Directive
Ide o novopripravovanú smernicu, ktorá vytvorí právny rámec pre HREDD a stanoví pravidlá pre komerčný sektor týkajúci sa zodpovednosti firiem za porušovanie ľudských práv a pravidiel udržateľnosti v ich dodávateľských reťazcoch. Cieľom smernice je zaviesť povinnosť veľkých podnikov obchodujúcich na európskom trhu (teda nie iba podnikov so sídlom v EÚ) správať sa s náležitou starostlivosťou a predbežnou opatrnosťou a vyhodnocovať riziká spočívajúce v vplyve činnosti spoločnosti a ich dodávateľov na životné prostredie a ľudské práva. Smernica by tiež mala zaviesť všeobecnú zodpovednosť spoločností za škody, ku ktorým dôjde kvôli nedodržaniu povinností vyplývajúcich zo smernice.

ESG – Environmental, Social and Corporate Governance

ESG je akronymom pre slová Environment, Social a Governance a vytvára rámec pre hodnotenie spoločnosti z pohľadu jej vzťahu k týmto trom oblastiam. ESG reporting teda odráža vplyv spoločnosti na životné prostredie (environment), svojich zamestnancov a ďalších stakeholderov (social) a tiež hodnotí spôsob jej riadenia a transparentnosť (governance). Výsledkom reportingu je tak informácia o zodpovednosti a udržateľnosti spoločnosti a pre investorov je tak ESG vodidlom, ak chcú svoje prostriedky investovať do udržateľných podnikov. 

UNGP – United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights

Ide o rámec pravidiel OSN z roku 2011, ktorý obsahuje 31 princípov v troch pilieroch (povinnosť štátov chrániť ľudské práva, zodpovednosť korporácií za rešpekt k ľudským právam a prístup k náprave pre obete business-related porušovania ľudských práv). Ide o právne nezáväzný nástroj.