Fairtrade certifikácia a kontrola

Dodržiavanie štandardov je kontrolované pravidelnými auditmi

V roku 2003 bola založená certifikačná spoločnosť FLOCERT GmBH. Jej cieľom je pravidelne auditovať dodržiavanie štandardov Fairtrade v pestovateľských organizáciách, na plantážach, u obchodníkov a spracovateľov. Takto funguje systém certifikácie Fairtrade.

Na celom svete rovnako

Vo svete pracuje viac než 100 preškolených audítorov a audítoriek, ktorí majú na starosti vykonávanie kontrol u jednotlivých zmluvných partnerov systému Fairtrade. Všetky tieto audity prebiehajú podľa rovnakého, pevne daného procesu.

  • Zohľadnenie miestnych špecifík
  • Pravidelné školenia pre audítorov
  • Rozdielne náklady na audity a ich dĺžka
  • Náprava nedostatkov
  • Pravidelnosť kontrol

Kontrolný katalóg

Pri kontrolách sa sleduje dodržiavanie štandardov Fairtrade. FLOCERT tieto štandardy preložil do konkrétnych kontrolných bodov a vytvoril tak verejne prístupný zoznam kritérií, ktoré je potrebné splniť. FLOCERT pri certifikácii pracuje s tzv. kontrolným katalógom SCORE (= Strengthen the Core). Ten obsahuje jednak základné kritériá (CORE a MAJOR), ktoré odrážajú základné hodnoty systému Fairtrade. Okrem toho existujú indikátory rozvoja, čo sú kritériá, ktoré ukazujú rozvoj komunít a pestovateľom pomáhajú posilňovať vnútornú štruktúru družstva, dlhodobo plánovať a investovať.

Akreditácia ISO-17065

Pre certifikáciu Fairtrade má FLOCERT akreditáciu podľa medzinárodnej kvalitatívnej normy pre certifikačné autority ISO-17065. Sám FLOCERT je raz za rok kontrolovaný nemeckou akreditačnou a skúšobnou organizáciou DAkkS. Tým je zaručená maximálna transparentnosť a nezávislosť celého certifikačného procesu.