Povedomie o Fairtrade

Prieskum povedomia 2022

  • Spoločnosť MEDIAN
  • február / marec / apríl 2022
  • Reprezentatívna vzorka, viac ako 1000 respondentov
  • Metóda dotazovania CAWI

Hlavné závery a grafy

Q1 Spontánna znalosť označenia o pôvode tovaru “Poznáte nejaké označenie/certifikáty, ktoré Vás informujú o pôvode tovaru alebo zaručujú, že pri výrobe boli splnené určité podmienky?”

Q2 Spontánna znalosť označenia so zameraním na pracovné podmienky: “Poznáte nejaké označenie tovaru, ktoré sa zameriava na zlepšovanie pracovných podmienok pestovateľov a zamestnancov v tzv. rozvojových krajinách Afriky, Ázie alebo Latinskej Ameriky?”

Q5 Dovodená znalosť známky: “Poznáte toto označenie?”

Povedomie o známke FAIRTRADE má v Slovenskej republike 58 % osôb.