COP27: Fair trade organizácie vyzývajú na inkluzívne klimatické riešenia

Pestovatelia na celom svete čelia stále väčším klimatickým hrozbám. Organizácia Fairtrade, WFTO (Svetová fairtradová organizácia) a Fair Trade Advocacy Office varujú, že globálni lídri musia zvýšiť svoje úsilie pri vymáhaní ľudských práv a ochrane životného prostredia v dodávateľských reťazcoch, odstrániť nespravodlivosť pri obchodovaní a zaistiť, že v rámci mechanizmu klimatického financovania dostanú prostriedky aj drobní pestovatelia, aby zvládli realizovať úspešné a poctivé klimatické kroky, skôr ako bude neskoro.   

Pri príležitosti klimatickej konferencie COP27 organizácie vyzývajú zástupcov vlád a súkromného sektora, aby ihneď začali dosahovať klimatické ciele a dodržali svoje záväzky: poskytnúť do konca roka 2022 finančnú pomoc na boj s klimatickými zmenami v hodnote 100 miliárd dolárov; zahrnúť drobných pestovateľov do svojich klimatických programov, aby dostali finančnú pomoc; odsúhlasiť stanoviská riešiace problémy životného prostredia, ako je odlesňovanie, a vymáhať pokuty za ich nedodržanie; poskytnúť pestovateľom pomoc s nákladmi na prispôsobenie sa klimatickým zmenám a na ich zmiernenie. Okrem toho toto stanovisko opakuje dlhodobú výzvu organizácií, aby obchodné spoločnosti platili férové ceny drobným farmárom, malým a stredným podnikom a robotníkom.

Vo svojom stanovisku nazvanom Hodiny tikajú! vydanom pri príležitosti klimatickej konferencie OSN COP27 uvádzajú vyššie zmieňované organizácie výzvu na spravodlivosť pri obchodovaní a na klimatickú spravodlivosť. Zároveň vo svojej výzve uvádzajú zásadné opatrenia nevyhnutné pre realizáciu spravodlivých klimatických riešení a požadujú vymáhanie verejných klimatických záväzkov a zodpovedného prístupu obchodných subjektov ku klimatickým prísľubom. „Medzinárodný obchod nie je len hlavným pôvodcom klimatickej zmeny, ale navyše ešte spôsobuje vysoké náklady, ktoré sa premietajú do rôznych oblastí dodávateľských reťazcov a majú dopad na pripravenosť pestovateľov reagovať na klimatické katastrofy. Organizácia Fairtrade sa usiluje o mnohostranné partnerstvo a spolupracujúci prístup na posilnenie pestovateľov a na zvládanie nepriaznivých dopadov klimatických zmien,“ uvádza Sandra Uwera, globálna výkonná riaditeľka organizácie Fairtrade International.  

Všetky tri organizácie spravodlivého obchodu cítia ako svoju povinnosť pripomenúť znovu svetovým lídrom, medzinárodným delegátom a zástupcom občianskej spoločnosti pri príležitosti konferencie COP27 ich povinnosť napraviť globálne krivdy, ktoré naďalej neadekvátne zaťažujú tie najzraniteľnejšie komunity, a podniknúť kroky, ktoré konečne spravodlivo vyriešia klimatickú situáciu.

Hodiny tikajú!

„Najväčšou výzvou v boji s klimatickými zmenami je eliminácia aktuálneho ekonomického systému závislého od fosílnych palív a dobývania prírodných zdrojov,vysvetľuje Leida Rijnhout, riaditeľka WFTO.„Členovia WFTO dokazujú, že iný spôsob ekonomiky je možný,“ dodáva Leida Rijnhout. „Môžu sa stať hnacou silou na dosiahnutie klimatickej spravodlivosti.“

Posilňovanie možností prostredníctvom inkluzívneho klimatického financovania

Podľa organizácií Fairtrade, WFTO a FTAO je pre drobných pestovateľov aj naďalej prekážkou nedostatok finančnej podpory, ktorá by rozšírila ich možnosti úspešne zmierňovať dopad klimatických zmien a prispôsobovať sa im. Ako tieto organizácie dlhodobo pozorujú, v skutočnosti sa k drobným pestovateľom nedostanú ani 2 % financií na riešenie klimatických otázok. Avšak kritériá pridelenia financií a finančné mechanizmy musia brať do úvahy drobných producentov a ich organizácie, aby mali k týmto zdrojom prístup a neboli zbytočne zaťažovaní byrokraciou.

Okrem toho organizácie spravodlivého obchodu znovu naliehajú na vlády a súkromný sektor, aby ich kroky v oblasti klimatických zmien boli inkluzívne a brali do úvahy, že pestovatelia najkomplexnejšie rozumejú tomu, ako klimatické zmeny ovplyvňujú ich miestne prostredie. Tieto organizácie argumentujú tým, že také inkluzívne nastavenie poskytne prehľad o tom, ako farmárske a producentské organizácie dokážu podniknúť nevyhnutné zmeny vedúce k ich vyššej odolnosti a udržateľnosti pomocou obnoviteľných zdrojov energie, energetickej hospodárnosti, zalesňovania, zabránenia odlesňovaniu a obnovovania zdravia pôdy, čo v dôsledku zlepší potenciál produkcie a zamedzí rozširovaniu poľnohospodárskej pôdy v miestach s vysokou uhlíkovou stopou.

„Je nevyhnutné čo najrýchlejšie využiť potenciál drobných farmárov, producentov a remeselníkov na celom svete, pretože to prispeje ku klimatickej a sociálnej spravodlivosti,“ hovorí Jorge Conesa, generálny riaditeľ FTAO.

Klimatická konferencia COP27 sa koná od 6. do 18. novembra v egyptskom Šarm aš-Šajchu a zídu sa na nej globálni lídri a vedúci zainteresovanej strany, aby diskutovali o medzinárodných klimatických ambíciách a ceste k opätovnému nastoleniu udržateľnosti, ktorú negatívne narušila pandémia ochorenia covid-19.

150 100 COP27: Fair trade organizácie vyzývajú na inkluzívne klimatické riešenia 2022-11-14