Medzinárodný deň ľudských práv: nová štúdia skúma systémy, ako monitorovať a odstraňovať detskú prácu a ako jej predchádzať

160 miliónov, to je podľa OSN odhadovaný počet detí, ktorých sa po celom svete týka detská práca. Je to ohromujúce a znepokojivé číslo, ktoré naznačuje, že za posledné štyri roky došlo k nárastu o 8,4 milióna. A navyše poukazuje na pandémiu ochorenia covid-19 ako na hlavnú prekážku v boji proti detskej práci, pretože táto pandémia obmedzila prístup detí k vzdelaniu, zdravotníckym službám, jedlu a ochrane. V rámci Medzinárodného dňa ľudských práv sme hovorili s Anitou Sheth, hlavnou poradkyňou pre spoločenský rozvoj Fairtrade International, ktorá objasnila zistenia štúdie a podelila sa o doplňujúce informácie súvisiace s pokračujúcim bojom proti detskej práci. 

Kým sa pozrieme na systémy monitoringu a nápravy, aký je prístup Fairtrade k boju s detskou prácou? 

Anita Sheth: Najprv je potrebné zdôrazniť, že detská práca je produktom nerovností v systéme a neférových obchodných podmienok, obzvlášť prevládajúcej chudoby. Kým nebudú mať ohrozené rodiny možnosť dosiahnuť slušnú životnú úroveň, bude boj s detskou prácou veľmi náročný. Lepšie príjmy, kvalitné vzdelanie, riešenie diskriminácie, využívanie a zneužívanie, povedomia o detských právach, právna intervencia a spoločenské zmeny – to sú faktory nevyhnutné na porazenie detskej chudoby. 

Prostredníctvom vlastnej skúsenosti sme sa naučili, že kľúčový je spôsob, akým je detská práca riešená. Organizácia Fairtrade využíva prístup založený na právach a zameraný na komunitu tak, že sa zodpovednosti za problematiku zhostia samy komunity a škodlivé praktiky nebudú iba presunuté do inej oblasti. Podnikáme kroky na viacerých frontoch, od nastavovania prísnych noriem cez posilňovanie auditov až po školenie pestovateľských organizácií a podporu zavádzania systémov monitoringu a nápravy a rozvoj cielených programov v spolupráci s ďalšími partnermi. 

Smerujeme svoje úsilie na riešenie chudoby ako kľúčovej príčiny, a to prostredníctvom nastavovania minimálnej fairtradovej ceny a fairtradového príplatku, ktoré zlepšujú príjmy pestovateľov. Tieto fairtradové iniciatívy sú kľúčové, pretože pestovateľom poskytujú finančné zisky, ktoré môžu použiť na reinvestície do svojich komunít a rodín, budovať školy, posielať svoje deti do škôl vyššieho vzdelávania a všeobecne chrániť deti pred tým, aby boli do detskej práce vôbec zapojené. 

Zásadným predpokladom pre to, aby sme dokázali deti lepšie chrániť pred prácou, je pochopiť systémy, ktoré pestovatelia a ostatní poľnohospodárski pracovníci používajú na prevenciu, odhaľovanie a odstraňovanie detskej práce. Práve preto organizácia Fairtrade International zadala vypracovanie štúdie. Chceme preskúmať dva rôzne systémy monitorovania a odstraňovania detskej práce a zistiť, ako pestovatelia vyhodnocujú rôzne ich faktory, aby bolo možné poskytnúť podrobnejší obraz tejto problematiky, ktorý bude prínosom pre všetky zainteresované strany – od farmárov cez vlády až po spoločnosti a nevládne organizácie. Jedine tak budeme schopní skutočne porozumieť tomu, ako môžu úspešne plniť svoju zásadnú rolu pri vykynožení detskej práce v poľnohospodárstve a v rôznych fázach dodávateľského reťazca.

Prečo sú zistenia štúdie dôležité?

Je potrebné povedať, že pestovatelia a družstvá sa potrebujú rozhodnúť, aký systém používať na vyhľadávanie a nápravu detskej práce a na jej prevenciu na farmách. Niektoré družstvá sa rozhodli zapojiť sa do systému, ktorý už používa kupujúci, alebo do systému svojej vlády. Pre túto štúdiu sme chceli vyhodnotiť dva systémy, ktoré prevládajú medzi fairtradovými pestovateľmi. Ide o Interný kontrolný systém a o Komunitný fairtradový systém inklúzie mládeže pre monitorovanie a nápravu. Okrem toho sme chceli lepšie pochopiť dôvody družstiev pre ich výber a dozvedieť sa, ako sa poučili o ich zavádzaní.

Z môjho pohľadu môže prístup, ktorého súčasťou je komunita aj vládne orgány zodpovedné za ochranu detí, mať väčší dopad než prístup, ktorý sa úzko zameriava na členských pestovateľov. To potvrdili aj odporúčania štúdie zverejnené minulého roku organizáciou NORC pri Chicagskej univerzite. Taký prístup však na začiatku stojí viac času aj nákladov. 

Z našej štúdie sme zistili, že Komunitný systém inklúzie mládeže pre monitorovanie a nápravu by mal byť na začiatku lepšie vysvetlený, aby pestovatelia a družstvá rozumeli tomu, že od poslednej fázy tohto systému sa očakáva začlenenie do vládneho národného akčného plánu pre vykynoženie detskej práce. 

Tento prístup je založený na pochopení skutočnosti, že pestovatelia by nemali byť jedinými subjektmi, ktoré znášajú náklady za systém monitoringu a nápravy detskej práce. Na tieto náklady by mali prispieť všetci aktéri v dodávateľskom reťazci a vlády musia hrať svoju rolu vo vymáhaní zákonov o detskej práci a v nastavení smerníc pre nápravu a regulatórne normy, aby bola zaistená ochrana a bezpečnosť detí, obzvlášť tých, ktoré boli objavené v najhorších formách detskej práce. Tie by mali byť povinné, pokiaľ chceme skutočne predchádzať detskej práci z dlhodobého hľadiska.

Pestovateľské organizácie by mali mať detailné informácie o dostupných systémoch monitoringu a nápravy detskej práce a o podpore, ktorú môžu očakávať od vlád a ďalších zainteresovaných strán pri riešení tejto otázky. Rôzne systémy majú svoje silné aj slabé stránky. Pestovatelia sa musia rozhodnúť na základe svojej konkrétnej reality v rámci svojho špecifického kontextu.

Aké kľúčové poznatky podľa vášho názoru prináša štúdia pre to, aby organizácia Fairtrade mohla širšie bojovať proti detskej práci?

Všetci, ktorí v organizácii Fairtrade pracujeme na tejto problematike, veríme, že záťaž vyplývajúcu z nákladov na financovanie týchto systémov by nemali niesť samotní pestovatelia, pretože všetci v dodávateľskom reťazci hrajú v riešení detskej práce a ďalších foriem využívania svoju rolu a majú za ňu zodpovednosť. Štúdia zdôrazňuje, že náklady sú pre pestovateľské organizácie hlavným faktorom pri rozhodovaní o tom, aký systém budú používať.

Aby došlo k lepšiemu pochopeniu finančných dôsledkov, chceme preskúmať, ako môžeme v budúcnosti zhromažďovať údaje o skutočných nákladoch na tieto systémy.

Môžeme tiež zlepšiť to, ako sú tieto systémy zavádzané. Súhlasím napríklad s odporučením autorov štúdie, že je nevyhnutné uistiť sa, či všetci aktéri – či už je to komunita, komerční partneri, vlády alebo nevládne organizácie – chápu už od začiatku zavádzania systému svoju rolu v ňom. V poslednej fáze sa očakáva, že systém bude začlenený do vládnych národných akčných plánov pre vykynoženie detskej práce.  

Organizácia Fairtrade použije zistenie štúdie na vyhodnotenie našej podpory pestovateľských organizácií v oblasti zavádzania efektívnych systémov na vyhľadávanie a nápravu detskej práce. Aktuálne tiež prebieha proces konzultácií našich štandardov Fairtrade pre kakao, takže zistenie štúdie sa odrazí aj v úvahách o nových požiadavkách na tieto systémy. 


Vyhodnotenými systémami bol Interný kontrolný systém a Komunitný fairtradový systém inklúzie mládeže pre monitorovanie a nápravu detskej práce (YICBMR). Interné kontrolné systémy monitorujú dodržiavanie špecifických kontrolných bodov súvisiacich s normami a zákonmi a zameriavajú sa na všetky pestovateľské aktivity.

Komunitný fairtradový systém inklúzie mládeže pre monitorovanie a nápravu (YICBMR) sa naopak venuje rôznym oblastiam poľnohospodárskej produkcie aj širšej komunite. Aktívne zapája pestovateľov s fairtradovou licenciou aj bez nej vrátane samotných mladých ľudí, a tiež vládne subjekty, firmy a občiansku spoločnosť, s ktorými zdieľa informácie a podniká nevyhnutné kroky.

V štyroch krajinách (Indii, Ghane, Belize a Dominikánskej republike) sa viac než 180 pestovateľov a 122 členov komunít vrátane detí zúčastnilo na rozhovoroch alebo špeciálne zameraných skupinových diskusiách, aby prezentovali svoje názory na problematiku. Rôzne zainteresované subjekty zo systému Fairtrade potom poskytli rozhovory na tému rôznych aspektov certifikačného procesu Fairtrade a podpory producentov.

Štúdia zistila, že oba systémy sú v rámci svojej zamýšľanej oblasti pôsobenia účinné. Interný kontrolný systém účinne monitoruje dodržiavanie nariadenia na farmách a systém YICBMR účinne rieši riziká detskej práce a jej prípady hlbším spôsobom so zapojením komunít a vlád.

Systém YICBMR sa považuje za účinnejší v mnohých aspektoch vrátane vyhľadávania detí zapojených do detskej práce, ich vyčlenenia zo škodlivej práce a zapojenia komunít, vlád a samotných mladých ľudí. Interný kontrolný systém sa považuje za mierne efektívnejší z pohľadu zapojenia obchodníkov. Navyše je nákladovo efektívnejší v krátkodobom horizonte. Pokiaľ však dôjde k začleneniu systému YICBMR do národného akčného plánu pre vykynoženie detskej práce a do komunitných štruktúr, môže mať hlbší dopad a byť dlhodobo finančne udržateľný. 

To je sľubný výsledok, predovšetkým aj preto, že nová globálna stratégia Fairtrade International sa zameriava na budovanie príležitostí pre mladých ľudí. Chce dať podnet na investície do slušného zamestnávania mladých, rozvoja zručností a obchodných príležitostí pre mladých ľudí, ktorí budú do týchto aktivít zapojení a budú ich viesť. Všetko je to súčasťou ochrany detských práv, z ktorých najhlavnejšie je bezpečie detí a potom kvalitné vzdelávanie, aby si mohli neskôr slušne zarábať a zaistiť si udržateľné živobytie.

Štúdia opisuje, ako Komunitný fairtradový systém inklúzie mládeže pre monitorovanie a nápravu zapája samotných mladých ľudí do mapovania rizík a do vedúcich rolí pri riešení detskej práce v ich komunitách. Môžete povedať niečo viac o tom, ako to funguje? 

Prístup inklúzie mládeže zapája mladých ľudí do širokej škály aktivít a rozhodovania. Môžu fungovať napríklad ako kľúčoví členovia výboru pre detskú prácu, zhromažďovať dáta a hodnotiace faktory alebo byť asistenti v komunite. Stále častejšie sú deti a mládež predmetom zhromažďovania dát o detskej práci. To sme chceli zmeniť a poskytnúť priestor, v ktorom sú mladí ľudia považovaní za tých, ktorí aktívne vedú boj proti detskej práci. Mladí ľudia zapojení do podpory zavádzania komunitného systému inklúzie mládeže pre monitorovanie a nápravu sú do pestovateľských prác zapojení veľmi skoro a zastávajú ľahké práce alebo sú dokonca zapojení do detskej práce. Pestovateľské organizácie najprv neboli ochotné ich zamestnať. Ale dnes všetky pestovateľské organizácie hlásia, akú ohromnú prácu robia pre to, aby sa budoval záujem o boj komunít proti detskej práci. Niektoré organizácie dokonca zamestnali týchto mladých ľudí vo svojej organizácii na plný úväzok.

Celá štúdia je k dispozícii na tomto linku.

Zdroj textu.

150 90 Medzinárodný deň ľudských práv: nová štúdia skúma systémy, ako monitorovať a odstraňovať detskú prácu a ako jej predchádzať 2021-12-22