Nová štúdia potvrdzuje, že systém Fairtrade zvyšuje odolnosť pestovateľov voči globálnym krízam

Praha/Bonn, 10. júna 2022 – Podľa novej analýzy sú fairtradové družstvá výkonnejšie a fairtradoví pestovatelia ekonomicky odolnejší v porovnaní s pestovateľmi bez tejto certifikácie. Dnes zverejnená štúdia uvádza, že v čase globálnej krízy sa domácnosti pestovateľov pôsobiacich v rámci certifikovaných pestovateľských organizácií vyznačujú vyššou udržateľnosťou, a to najmä pokiaľ ide o ekonomickú odolnosť, sociálny blahobyt, ochranu životného prostredia a kvalitu riadenia družstiev.  

Zo štúdie Vyhodnotenie dopadu systému Fairtrade na znižovanie chudoby a na ekonomickú odolnosť prostredníctvom rozvoja vidieka spracovanej organizáciou Mainlevel Consulting a zverejnenej spoločne organizáciami Fairtrade Germany a Fairtrade Austria vyplýva, že fairtradové štandardy, fairtradové výkupné ceny a programy na podporu pestovateľov majú pozitívny dopad na certifikovaných pestovateľov a ich komunity, ktorým sa v porovnaní s pestovateľmi bez fairtradovej certifikácie darí lepšie, obzvlášť to platí v náročných obdobiach.

V rámci štúdie skúmali jej realizátori tie isté pestovateľské organizácie trikrát za obdobie uplynulých desať rokov a získali cenné informácie o meniacich sa podmienkach a perspektívach fairtradových pestovateľov. Fairtradové družstvá zahrnuté do výskumu – kakaové družstvo z Ghany, kávové družstvo a tri banánové družstvá z Peru – boli podrobené analýze a porovnané s obdobnými družstvami bez fairtradovej certifikácie. Tieto družstvá mali podobnú veľkosť a nachádzali sa v tej istej oblasti, aby sa predišlo vplyvu ďalších externých faktorov okrem systému Fairtrade.

Výskum zistil, že v domácnostiach pestovateľov dochádza k zlepšovaniu finančnej situácie vďaka vyšším príjmom, silnejším záchranným sieťam a vyšším úsporám. V prípade kávovej fairtradovej farmy z družstva La Florida z Peru mali pestovatelia v porovnaní s tými bez certifikácie o 50 % vyššie príjmy.

„V obdobiach krízy je evidentné, že systém Fairtrade zvyšuje ekonomickú odolnosť pestovateľov a poskytuje im podporu, aby aj v náročných časoch pokračovali vo svojej profesii,“ uviedla Tatjana Mauthoferová, výskumná pracovníčka z organizácie Mainlevel Consulting a spoluautorka štúdie.„Analýza ukazuje, že dva z fairtradových mechanizmov – minimálna cena a fairtradový príplatok – predstavujú zásadnú záchrannú sieť pre pestovateľov, ich drobné producentské organizácie a v dôsledku aj pre ich komunity.“

Zvýšenie významu príplatkov v systéme Fairtrade

Podľa správy presahuje pozitívny prínos certifikácie Fairtrade pre pestovateľov viac než len ekonomický prínos. Fairtradové družstvá sa javia silnejšie a majú lepšie riadenie, využívajú transparentnosť a demokratické rozhodovanie. Výskumníci zároveň zaznamenali, že dobré vedenie umožňuje dlhodobejšiu udržateľnosť, pretože družstvá musia rozhodovať o environmentálnych, sociálnych a ekonomických otázkach.

Fairtradoví pestovatelia vyzdvihovali aj to, že rastie prínos (systému Fairtrade) naprieč sociálnymi indikátormi vrátane rovnosti pohlaví a bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku. Ženy vo fairtradových družstvách napríklad vykazovali viac sebaistoty, keď sa vyjadrovali k rôznym záležitostiam, a oznamovali svoje nápady. Napríklad v ghanskom kakaovom fairtradovom družstve Kuapa Kokoo bolo za uplynulé štyri roky možné pozorovať jasné zlepšenie postavenia fairtradových pestovateliek pri rozhodovaní. Podobné prínosy boli viditeľné aj v oblasti zdravia. Napríklad banánové družstvá použili svoje prostriedky získané vo forme fairtradového príplatku na zdravotnícke služby a školenia vrátane bezpečnostných opatrení proti covidu-19.

Nutnosť čeliť krízam

Analytici zároveň identifikovali zásadné výzvy ohrozujúce existenčné istoty pestovateľov. Ako uviedla Tatjana Mauthoferová, výhody systému Fairtrade sa dostávajú pod tlak v dôsledku globálnych kríz, ako je klimatická zmena, covid-19 a nízke ceny vyplácané za poľnohospodárske plodiny, ktoré sú príliš nízke na to, aby pokryli zvyšujúce sa náklady na farmárenie a každodenný život.

Správa zároveň uvádza, že pôsobenie klimatických zmien núti farmárov rýchlo sa prispôsobovať a diverzifikovať svoje zdroje príjmov a taktiež zavádzať poľnohospodárske postupy bojujúce so zmenou klímy – často bez potrebnej externej finančnej podpory. Okrem finančných ťažkostí spôsobených klimatickou zmenou sa zároveň stále prejavujú ťažkosti spôsobené pandémiou ochorenia covid-19, pre ktoré sa niektorým pestovateľom znížili objemy predaja a zároveň zvýšili náklady na hnojivá a prepravu.

Hoci štúdia zdôrazňuje, že systém Fairtrade hrá v podpore pestovateľov a družstiev pri zvládaní finančných ťažkostí dôležitú rolu, varuje, že ak pestovateľom nebudú vyplácané lepšie ceny, môže sa pokrok v boji proti chudobe spomaliť alebo úplne zastaviť.

„Táto správa je úplne zásadná, ak chceme fairtradovým pestovateľom, firmám a predajcom pomôcť pochopiť pozitívny dopad systému Fairtrade na pestovanie plodín a na dosiahnutie pozitívnej zmeny v životoch pestovateľov,“ vysvetľuje Claudia Brücková, členka predstavenstva Fairtrade Germany. „Zároveň je pre nás výzvou na akciu a vyzýva všetkých aktérov v rámci dodávateľského reťazca na stanovenie povinnosti investovať do adaptácie na klimatickú zmenu, do jej zmierňovania a do prijatia fairtradových hodnôt, pokým je na to čas. Práve to je najdôležitejším posolstvom tejto fascinujúcej štúdie.“

Výzva na akciu

Aby došlo k dosiahnutiu udržateľného živobytia a zaisteniu budúcnosti pre plodiny, ako sú banány, kakao a káva, odporúča správa aktérom v rámci dodávateľského reťazca finančne podporovať adaptáciu na zmenu klímy, vyplácať pestovateľom za ich plodiny sumy zaisťujúce dôstojný príjem a financovať a podporovať pestovateľov v diverzifikácii ich príjmov, modernizácii a zlepšovaní manažmentu farmy a zavádzaní opatrení, ktoré budú zmierňovať nerovnomerný dopad covidu-19 na ženy a zraniteľnú populáciu.

„Systém Fairtrade má prepracovaný prístup k všetkým existenciálnym hrozbám, s ktorými bojuje rôznymi prostriedkami od fairtradového príplatku cez minimálnu fairtradovú cenu až po klimatické školenia,“ uvádza Claudia Brücková. „Firmy a vlády však musia drasticky rozšíriť svoje záväzky, inak začne dochádzať k tomu, že sa situácia pestovateľov bude zhoršovať a tí v dôsledku toho opustia poľnohospodárstvo.“

„Fairtrade hrá zásadnú rolu pri mobilizácii aktérov a finančných prostriedkov a pri zvyšovaní povedomia predovšetkým o dopadoch klimatickej zmeny na počiatočné články hodnotového reťazca. Preto štúdia vyzýva organizáciu Fairtrade, aby si aj naďalej udržala svoj silný postoj pri podpore projektov adaptácie na klimatickú zmenu a zvyšovala povedomie o problematike na úrovni maloobchodných predajcov aj zákazníkov,“ pokračuje Tatjana Mauthoferová. „Aktéri naprieč dodávateľským reťazcom by zároveň mali prijať väčšiu zodpovednosť a podporovať družstvá a pestovateľov pri zavádzaní opatrení pre adaptáciu na klimatickú zmenu.“

150 90 Nová štúdia potvrdzuje, že systém Fairtrade zvyšuje odolnosť pestovateľov voči globálnym krízam 2022-06-13